Voorwaarden dienstverlening

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten betreffende (of verband houdende met) dienstverlening door Houtappel advocatenkantoor ("HA").

1.    Houtappel advocatenkantoor is een eenmanszaak. Op de relatie tussen HA en haar opdrachtgevers, cliënten en andere betrokkenen (hierna: de "Opdrachtgever") is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens HA werkzaam zijn komt een beroep op deze Algemene Voorwaarden toe.

2.    Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever of anderszins schade wordt toegebracht aan personen of zaken waarvoor HA, dan wel één of meerderen van hen die aldaar werkzaam zijn, aansprakelijk zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Aansprakelijkheid van HA voor elke vorm van indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten; aansprakelijkheid voor directe schade waarvoor HA (om wat voor reden dan ook) geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is in alle gevallen beperkt tot tweemaal het totaalbedrag van de in de betreffende zaak door HA verzonden en tijdig betaalde declaraties van HA met een maximum van € 20.000. Verrekening is uitgesloten.

3.    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij de opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van HA leidende gebeurtenis. De Opdrachtgever vrijwaart HA tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan HA gegeven opdracht en is gehouden de redelijke kosten te vergoeden van verweer tegen dergelijke aanspraken.

5.   HA zal alle informatie die haar beschikbaar wordt gesteld door of ten behoeve van klanten vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig haar   privacy statement, dat toegangkelijk is via de website: www.houtappel.com en hieronder volledig is opgenomen.

6.  Betaling van declaraties van HA dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

7.    HA hanteert een klachtenregeling welke toegangkelijk is via de website: www.houtappel.com en hieronder is vermeld. Eventuele klachten kunnen kenbaar gemaakt worden overeenkomstig dit reglement. 

8. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen HA en de Opdrachtgever kennis te nemen, met dien verstande dat HA bevoegd blijft terzake van de inning van declaraties of enige vrijwaring als hiervoor bedoeld de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande exclusieve forumkeuze (mede) bevoegd zou zijn.

PRIVaCY STATEMENT

Houtappel advocatenkantoor houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Houtappel advocatenkantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Houtappel advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats ten behoeve van haar dienstverlening aan cliënten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bedrijfsvoering, zoals het werven en selecteren van personeel, beheer van ICT-systemen, administratie, facturering en behandeling van klachten en geschillen. De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens is in de eerste plaats de overeenkomst van opdracht die wordt aangegaan met Houtappel advocatenkantoor, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van de belangen van cliënten en derden.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in geval van een sollicitatie (op een vacature, dan wel spontaan) is gebaseerd op toestemming. In geval van een sollicitatie wordt de sollicitant geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat geval worden de gegevens tot na afloop van de sollicitatieprocedure, dan wel in geval van een spontane sollicitatie na een half jaar, vernietigd. In alle gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken, waarna de gegevens door Houtappel advocatenkantoor zullen worden verwijderd.

De persoonsgegevens die Houtappel advocatenkantoor verwerkt zijn: - Voornamen voluit, - Achternaam, - Geboortedatum, - Adres (woonplaats, postcode, straatnaam, huisnummer), - Telefoonnummer, - E-mailadres, - Burgerservicenummer, - Nationaliteit, - Rekeningnummer.

Houtappel advocatenkantoor deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit naar oordeel van Houtappel advocatenkantoor nodig is ten behoeve van één van de verwerkingsdoelen. Persoonsgegevens van cliënten kunnen tevens gedeeld worden met door Houtappel advocatenkantoor ingeschakelde derden, zoals gerechtsdeurwaarders of ICT-dienstverleners. In die gevallen wordt door Houtappel advocatenkantoor een geheimhoudingsverplichting bedongen. De advocaten verbonden aan Houtappel advocatenkantoor en alle medewerkers in dienst van Houtappel advocatenkantoor zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot de persoonsgegevens en alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de kantoorvoering bekend worden van cliënten en derden. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de privacy coördinator mr. J.B. Houtappel.

KLACHTENREGELING

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Houtappel advocatenkantoor, verder: “HA” en de cliënt.

De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

HA heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank of gemeld worden bij de Deken.

Artikel 5 interne klachtprocedure

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr J.B. Houtappel, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Mr J.B. Houtappel bespreekt deze klacht met mr T. Bezmalinovic.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

De klachtenfunctionaris houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht, bespreekt intern zo vaak als nodig de klachten en doet zo nodig aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.