Voorwaarden dienstverlening

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten betreffende (of verband houdende met) dienstverlening door Houtappel advocatenkantoor ("HA").

1.    Houtappel advocatenkantoor is een eenmanszaak. Op de relatie tussen HA en haar opdrachtgevers, cliënten en andere betrokkenen (hierna: de "Opdrachtgever") is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens HA werkzaam zijn komt een beroep op deze Algemene Voorwaarden toe.

2.    Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever of anderszins schade wordt toegebracht aan personen of zaken waarvoor HA, dan wel één of meerderen van hen die aldaar werkzaam zijn, aansprakelijk zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid van HA voor elke vorm van indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten; aansprakelijkheid voor directe schade waarvoor HA (om wat voor reden dan ook) geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is in alle gevallen beperkt tot tweemaal het totaalbedrag van de in de betreffende zaak door HA verzonden en tijdig betaalde declaraties van HA met een maximum van € 10.000. Verrekening is uitgesloten.

3.    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij de opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van HA leidende gebeurtenis.

4.    De Opdrachtgever vrijwaart HA tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan HA gegeven opdracht en is gehouden de redelijke kosten te vergoeden van verweer tegen dergelijke aanspraken.

5.    Betaling van declaraties van HA dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.    De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen HA en de Opdrachtgever kennis te nemen, met dien verstande dat HA bevoegd blijft terzake van de inning van declaraties of enige vrijwaring als hiervoor bedoeld de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande exclusieve forumkeuze (mede) bevoegd zou zijn.